Web Design, Development & SEO Packages

 • Static
  Thiết kế và phát triển trang Web
  • 5-10 trang
  • No My SQL Data Base
  • Không quản lý nội dung
  • ---
  • Thời gian phát triển: 1 tuần
 • động
  Thiết kế và phát triển trang Web
  • 10 – 25 trang
  • Cơ sở dữ liệu SQLcủa tôi.
  • Quản lý nội dung
  • ---
  • Thời gian phát triển: 2 tuần
 • Thương mại điện tử:
  Thiết kế và phát triển trang Web
  • Không giới hạn số trang
  • Cơ sở dữ liệu SQL của tôi
  • Quản lý nội dung
  • Phương tiện tải sản phẩm lên
  • Thời gian phát triển: 2 tuần
 • Thương mại điện tử
  Thiết kế và phát triển trang Web
  • Không giới hạn số trang
  • Cơ sở dữ liệu SQL của tôi
  • Quản lý nội dung
  • Đăng tải, cập nhật thông tin sản phẩm
  • Thời gian phát triển: 2 tuần
 • SEO
  Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
  • Nghiên cứu từ khóa ban đầu
  • Phân tích đối thủ canh tranh trực tuyến
  • Lập kế hoạch chiến lược cho trang web
  • Sáng tạo bản đồ cho trang web
  • Kiểm tra những của trang web cho WC3
 • SMM
  Tiếp thị qua phương tiện truyền thông – xã hội
  • Thiết lập ban đầu
  • FB,Linkedin,YouTube, Twitter,G+
  • Chiến lược về nội dung
  • Tiếp thị trực tuyến
  • Quảng cáo